bc01

ARMY PUBLIC SCHOOL, PRTC

BOARD ACHIEVEMENTS

CLASS X TOPPERS 2018-19

S/N Name Marks Percentage
1 AKHILA R 580/600 96.7

Subject ToppersS 2018-19

S/N Name Percentage Percentage
1 ARMAN M English 97
2 VISHNU PRIYA S English 97
3 CHHAYA Hindi 98
4 KEERTHANA HARIKUMAR Maths 95
5 M ARCHITH RAJ Maths 95
6 ESHA M J RAJU Maths 95
7 SRISHTI SINGH Maths 95
8 DEEPANSHI SRIVASTAVA Maths 95
9 VISHNU PRIYA S Science 98
10 K SHIVIKA Science 98
11 AKHILA R Social Science 100
12 S VARSHINI Social Science 100
13 K SHIVIKA Social Science 100
14 SIDDHI R Social Science 100
15 AKHILA R Info Tech 100
16 ARMAN M Info Tech 100
17 VISHNU PRIYA S Info Tech 100
18 KEERTHANA HARIKUMAR Info Tech 100
19 AFTAAB HUSSAIN T Info Tech 100
20 M ARCHITH RAJ Info Tech 100
21 VARSHA Info Tech 100
22 ESHA M J RAJU Info Tech 100
23 ITIKA TRIPATHI Info Tech 100
24 BHARTHI Info Tech 100
25 DEEPANSHI SRIVASTAVA Info Tech 100
26 NAOMI ELIZAABETH MATHEW Info Tech 100
27 SIDDHI R Info Tech 100
28 IFRA KAUNAIN Info Tech 100
29 BHAVIKA KUNJETI VENKATA Info Tech 100
30 G L RITHIKA Info Tech 100

 

CLASS XII TOPPERS 2018-19

S/N Name Stream Marks %
1 AMOGH P RAO Science 482/500 96.4
2 SAPNA CHAUHAN Commerce 455/500 91
3 ARJUN KUMAR Humanities 468/500 93.6

Subject ToppersS 2018-19

S/N Name Subject Percentage
1 SANJAY SUNDARESAN English 99
2 SAPNA CHAUHAN Hindi 98
3 PIYUSH DUBEY Maths 99
4 AMOGH P RAO Physics 96
5 SNEHA PRAVEEN Chemistry 97
6 PRAKRUTHI R U KUMAR Biology 97
7 SULEKHA SINGH KHUNTEL Economics 95
8 SULEKHA SINGH KHUNTEL Business Studies 97
9 SULEKHA SINGH KHUNTEL Accountancy 90
10 ARJUN KUMAR History 93
11 ARJUN KUMAR Geography 93
12 ARJUN KUMAR Political Science 95
13 AMOGH P RAO Computer Sci 98
14 ARJUN KUMAR Info Prac 91
15 ABDUR RAHMAN MUSHTAQ SHAWL Phy Edu 97
16 PIYUSHA SWARNKAR Painting 100